Tájékoztató a választási kampány során alkalmazandó jogszabályokról


Tisztelt Jelöltek, Jelölő szervezetek!

Az alábbiakban a választási kampány során alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekről kívánok tájékoztatást nyújtani.

Vonatkozó jogszabályok:

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.)
- a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.)
- a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet (Korm.r.)
- a közterületek rendjéről és használatáról szóló 17/2000. (IX.8.) önkormányzati rendelet (Ör.)

Választási kampányidőszak

A Ve. 139. §-a alapján „A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.”

Kampánytevékenységnek minősül:
- a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és
- minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a választás napján nem folytatható.

Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

Választási kampányeszközök

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen
a) a plakát
b) a jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
c) a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint
d) a választási gyűlés.

Plakát

A Ve. 144. §-a alapján:
„144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot.
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.”

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

Ve. 144.§
„(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. (7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.”

A Kkt. 12. §-a a következő szerint rendelkezik a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések elhelyezésének szabályairól, melyek alatt a Korm r. 1. §-a alapján a választási plakát (a Ve. 144. §) is értendő:

„12. §
(3) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett - a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott területen belül - nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti jelzésekkel - azok alakjával, színével - összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. (3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés lakott területen
a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe kivételével,
b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút kivételével.
(3b) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany- és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el.”

A szabálytalan elhelyezések esetén a közlekedési hatóság jogosult eljárni és bírságot kiszabni.

Az Ör. 3. § (4) bekezdés c) pontja alapján közterület használati hozzájárulást kell beszerezni a külön megállapított feltételek szerint választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezéséhez, közterület használati díjat nem kell fizetni. Közterület használati hozzájárulás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályától kérhető (Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1., Tel: 06-24-505-529, 06-24-505-594).

Ugyancsak közterület használati hozzájárulást kell beszerezni a 30 percnél hosszabb időtartamú útlezárást igénylő film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, melyért 1500 Ft/m2/nap közterület-használati díj fizetendő. (Ör. 3. § (4) bekezdés l) pont)

Közvetlen megkeresés

A jelölt kérésére - az OEVB által történt nyilvántartásba vételét követően - az OEVI a választókerületre kiterjedően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét elektronikus adathordozón kiadhatja, kivéve azon választópolgárokét, akik kérték adataik kampánycélú kiadásának megtiltását.

Az adatszolgáltatás feltétele, hogy a jelölt igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének, azaz 101.500 Ft-nak megfelelő adatszolgáltatási díj Nemzeti Választási Iroda - a www.valasztas.hu oldalon közzétett - számlaszámára történő befizetését.

Az adatszolgáltatás adatai kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatóak fel, egyéb célú felhasználásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos.

Az adatszolgáltatás adatait a jelölt legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről szóló jegyzőkönyvet az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának köteles átadni.

Politikai reklám, politikai hirdetés

A Ve az alábbiakban rendelkezik a politikai reklámról, politikai célú hirdetésről.

Politikai reklám az Mttv. 203. § 55. pontjában meghatározott politikai reklám azzal az eltéréssel, hogy a párt, politikai mozgalom és kormány alatt jelölő szervezetet, független jelölteket kell érteni.

Politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.

147. § (1) A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett - különös tekintettel a politikai reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára - teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére.
(2) A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
(3) A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el.
(4) Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való ellátásáról gondoskodni.
(4a) A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.
(5) A politikai reklám közzétételére egyebekben az Mttv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

148. § (1) Az Mttv. 203. § 60. pontjában meghatározott sajtótermékekben politikai hirdetés a választási kampányidőszakban az e §-ban foglaltak szerint tehető közzé. A sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.
(2) Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.
(3) Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető. Magyarországon letelepedett kiadók sajtótermékei közül csak az közölhet politikai hirdetést, amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott sajtótermék a szavazás napját követő 15 napon belül az Állami Számvevőszéket tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatás tartalmazza, hogy az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé. Az Állami Számvevőszék e tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.”

Választási gyűlés

Választási gyűlés a Ve. 139. §-a, illetve a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I.20.) KIM rendelet 28. §-a alapján a 2014. február 15. napjától kezdődő kampányidőszakban tartható, 2014. április 5-ig (a Ve. 145. § (1) bekezdése szerint „A szavazás napján választási gyűlés nem tartható).

A Ve. 145. § (1) bekezdése szerint „A választási gyűlések nyilvánosak. A gyűléseken a rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.”

Közterület-használati igény bejelentése

A választási kampányrendezvény céljára szolgáló közterület-használat nincs közterület-használati engedélyhez kötve. A gyűlés előzetes bejelentése - a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához - azonban indokolt annak érdekében, hogy ugyanazon időpontra, illetve helyszínre más részére az Ör. alapján közterület-használati engedélyt ne adjanak ki.

Amennyiben a közterületi rendezvényen áram biztosítását igénylik (pl. hangosításhoz), úgy a közterület kezelőjéhez, az Aries Kft-hez fordulhatnak ezen igényükkel.

Választási gyűlésekkel kapcsolatos egyéb szabályok

A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre nem terjed ki. (Gyt. 3.§ a) pont)

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 19/2003.(X.29.) önkormányzati rendelet

- 2. § (3) bekezdése szerint a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
- 6. § (2) bekezdése szerint a közterületi gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.


OEVI vezető


2014.02.10.