Tájékoztató a helyi önkormányzati választáson a jelöltajánlás, jelöltállítás szabályairól

Ajánlóívek igénylésének, jelölt bejelentésének helye

Tájékoztatom a tisztelt Jelölteket, Jelölő szervezeteket, hogy a jelölt ajánláshoz szükséges ajánlóívek igénylésére, illetve a jelölt bejelentésére a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) Választási Információs Szolgálatánál (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2., fszt. 6. számú iroda) van lehetőség.

A jelölt- és listaállítás módja

A Helyi Választási Iroda vezetője 18/2014. (II.10.) számú határozata alapján Szigetszentmiklós Város képviselő-testületének megválasztandó tagjainak száma a 2014. évi helyi önkormányzati választáson 14 fő, melyből 10 fő egyéni választókerületben, 4 fő kompenzációs listán szerezhet mandátumot.
Egyéni választókerületi képviselő-jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgármester-jelölt az, akit legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.
A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-ig állapítja meg az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát.
A választópolgár egyidejűleg egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.
A polgármester jelölt egyidejűleg egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

Az ajánlás folyamata

Jelöltet ajánlani - csak a HVI által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott - ajánlóíven lehet. (Egy ajánlóíven 8 ajánlás szerezhető be.)
Ajánlóívet igényelni a jelölt nyilvántartásba vételére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező helyi választási bizottság mellett működő HVI-től az A4 jelű formanyomtatványon lehet.
Az ajánlóív igénylésére a független jelöltként indulni kívánó választópolgár és a Területi Választási Bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelölő szervezet - a képviseletére jogosult személy útján - jogosult.

A HVI, amennyiben az igénylés megfelel a jogszabályi előírásoknak haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Ajánlást kizárólag az HVI által kitöltött és hitelesített ajánlóíven lehet gyűjteni. Az ajánlóívekről másolatot készíteni szigorúan tilos!
Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet érvényesen csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások miatt általában kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, mint amennyi az ajánlóíveken szerepel, érdemes ráhagyással gyűjteni.

Nem gyűjthető ajánlás
- az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
- az ajánló munkahelyén munkaidejében,
- az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

A jelölt bejelentése

Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16:00 óráig kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál.
Az egyéni képviselőjelölt, valamint a polgármester jelölt bejelentését az E2 jelű formanyomtatványon kell megtenni az ajánlóívek egyidejű benyújtásával.
A polgármester jelölt az E2 jelű formanyomtatványhoz - amennyiben kéri annak közzétételét a választások hivatalos honlapján - mellékelheti fényképét JPEG kiterjesztésű, 390×520 felbontású fájlban.
Kompenzációs lista bejelentésére 2014. szeptember 9-én 16 óráig van lehetőség az L7 jelű formanyomtatvány és az SZ4 személyi lapok benyújtásával

Fontos! A független jelöltként indulni kívánó választópolgár és a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a jelölt bejelentésére szolgáló határidőig, azaz 2014. szeptember 8-án 16:00 óráig köteles átadni a rendelkezésére bocsátott összes - vagyis azt is, amelyen ajánlás nem történt - ajánlóívet a HVI-nek. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

A jelölt bejelentésére vonatkozó határidő jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának helye nincs!

Ezen a linken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása olvasható a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről.

Helyi Választási Iroda vezetője2014.08.14.